Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Menu


Skontaktuj się z nami

ABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
85-150 Bydgoszcz
Prosta 10
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  8:00-16:00

 
+48 512275805

 


Regulamin sklepu Metalowy24REGULAMIN


I. Postanowienia Ogólne

 

1.       Sklep internetowyMetalowy24.pl prowadzony jest przez:

ABA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Prosta 10

85-150 Bydgoszcz

NIP: 9532739265

REGON:369224430

Tel. 52 371 68 83

Email: aba@aba.biz.pl

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie doumów zawieranych z konsumentem (kupującym) w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj.osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanejbezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

1.       Klient dokonującyzakupu produktów oferowanych przez sklep internetowy jest obowiązanyzapoznać się z regulaminem. 

 

II. Przedmiot Sprzedaży

 

1.       Przedmiotem sprzedażysą produkty prezentowane na aukcjach sklepu Metalowy24.pl i w innych serwisachinternetowych oferujących sprzedaż towaru na odległość. Sprzedający oferujeprodukty fabrycznie nowe oraz używane/uszkodzone, które zostały legalniewprowadzone na rynek polski.

2.       Ceny wszystkichproduktów prezentowanych na aukcjach sklepu Metalowy 24.pl wyrażone są wzłotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.       Cena produktów nieobejmuje kosztów przesyłki. Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest wtreści strony internetowej z oferowanym produktem.

4.       Przy wysyłce towarówna terenie Polski, ceny nie są powiększane o dodatkowe opłaty lub podatki pozakosztami dostawy.

5.       Sprzedawca nie ponosiodpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy zakupie,jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

 

III. Składanie zamówienia

 

1.       Zamówienia możnaskładać przez sklep internetowy Metalowy24.pl, na którym znajdują się oferowaneprodukty lub korespondencją elektroniczną na adres aba@aba.biz.pl lubtelefonicznie +48 512 275 805

2.       Wiążące dlaSprzedającego i Kupującego są ceny, właściwości towaru oraz wszelkie kosztyujawnione na stronie z oferowanym przedmiotem  w momencie złożeniazamówienia.

 

 IV.Realizacja zamówienia

 

1.       Umowa zostaje zawartaw momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, co odbywa się wkorespondencji elektronicznej lub telefonicznie.

2.       Zmiana zamówienia, wszczególności danych adresowych, możliwa jest do momentu potwierdzeniazamówienia przez Sprzedającego. Późniejsze zmiany zamówienia uzależnione są odetapu jego realizacji.

3.       Rozpoczęcie realizacjizamówienia odbywa się po uzgodnieniu ze sposobu płatności, a przy wyborzepłatności „wpłata na konto” po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowymSprzedającego.

4.       Zamówienieprzekraczające kwotę 5.000 zł realizowane jest tylko przy wyborze płatności„wpłata na konto”.

5.       Czas realizacjizamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosiod 1 do 6 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa sięskompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki oraz czas dostawy. Wprzypadku zamówień indywidualnych, zmian w konfiguracji podstawowej na życzeniezamawiającego, czas dostawy może się wydłużyć do 30 dni.

6.       W przypadku brakudostępności towaru w magazynie kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany otym fakcie oraz możliwym terminie realizacji zamówienia.

 

 

V. Sposób zapłaty

 

1.       Akceptowane sąnastępujące sposoby zapłaty:

1.       Wpłata na kontobankowe (przedpłata) – przelewem na konto bankowe Sprzedającego,

2.       Wpłata na kontobankowe przez platformy PayU (przedpłata),

3.       Przy odbiorze towaru(za pobraniem).

 

1.       W momencie odbiorutowaru:

1.       Gotówką w przypadkuodbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepuMetalowy24.pl,

2.       Gotówką do rąkprzewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

 

1.       ABA Sp. z o.o. Sp. k. możeustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadkuobowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez ABASp. z o.o. Sp. k. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowychwymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedażna raty).

2.       W przypadku wybraniasposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenęniezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

3.       Wpłatę należy dokonaćna podane niżej konto bankowe:

ABA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Prosta 10

85-150 Bydgoszcz

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

02 8142 0007 0025 3262 2000 0002

 

VI. Dostawa

 

1.       Zakupione produkty sądostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem  jednego z dostępnychprzewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2.       Dostawa towarurealizowana jest na następujących warunkach:

1.       odbiór osobisty,

2.       przesyłka kurierska.

3.       Koszt dostawyproduktów pokrywa Kupujący.

4.       Koszt dostawyzakupionych produktów wskazany jest na portalu Metalowy24.pl.

5.       Do przesyłki dołączanyjest dowód zakupu (paragon albo faktura VAT).

6.       Odbiór zakupionegotowaru wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi,przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzykazwiązane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utratylub uszkodzenia.

7.       W przypadkustwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, wcelu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie wciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy.

8.       Jakiekolwiekuszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeńopakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, brakiilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu24 godzin od daty otrzymania przesyłki Sprzedawcy oraz sporządził w tymzakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.       Termin 14-to dniowy,liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy wposiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią innąniż przewoźnik.

2.       Towar należy odesłaćniezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie późniejjednak niż w terminie 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy wstanie niezmienionym.

3.       Koszty bezpośredniegoodesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem odumowy pokrywa Kupujący.

4.       Uprawnienia iobowiązki określone w rozdziale VI pkt 1-4 Regulaminu przysługują wyłącznieKlientom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość wrozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 r., poz. 827).

5.       Usługodawcaniezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconegoprzez Kupującego towaru w stanie niezmienionym, zwróci kupującemu wszystkiedokonane przez niego płatności związane z zakupem towaru, w tym koszt wysyłki.

6.       Zwrot płatnościnastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący.Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Sprzedającyskontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu zapłaty,co nie będzie wiązać się dla Kupującego z żadnymi kosztami.

7.       Kupujący ponosiodpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania zniego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

VIII. Reklamacje

 

1.       Każdemu Klientowi,który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji o ile takaobowiązuje na zakupiony przez Klienta towar.

2.       Informacja o zakresiei długości obowiązywania gwarancji znajduje się na stronie z z opisemoferowanego produktu oraz Karcie Gwarancyjnej.

3.       Reklamacja będzierozpatrzona tylko w przypadku towarów z czytelnym numerem seryjnym zgodnym znumerem podanym na Karcie Gwarancyjnej.

1.       W przypadkuwystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcątelefonicznie lub drogą elektroniczną na adres aba@aba.biz.pl.

2.       Gwarancją nie sąobjęte uszkodzenia sprzętu:

-          ujawnione w treściaukcji przed zakupem,

-          powstałe w wynikuniewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu oraz uszkodzeniamechaniczne,

-          związane zniewłaściwym przechowywaniem,

-          powstałe w wynikudokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

1.       Reklamacjerozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dniazgłoszenia. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu kupujący zostaniepoinformowany o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

2.       Odpowiedź nareklamację zostanie udzielona kupującemu w sposób, w jaki została onazgłoszona. Kupujący do czasu końcowego rozpatrzenia reklamacji może wskazaćUsługodawcy inny sposób kontaktu.

3.       Odbiór reklamowanegosprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczonydo Sprzedającego.

1.       Sprzedawca możeodmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku niezgodności numerów seryjnychproduktów z numerami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej, nieczytelności, zmianylub braku numeru seryjnego produktu.

10.  W przypadkunieuzasadnionej reklamacji koszty z nią związane ponosi kupujący.

11.  W stosunku dosprzedaży towarów nie konsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność ztytułu rękojmi.

12.  W przypadkureklamowania towaru Klient zobowiązany jest do dokonania archiwizacji danychznajdujących się na nośniku objętym reklamacją. Wyłączną odpowiedzialność zadane znajdujące się na nośniku oraz ich utratę ponosi Klient.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 

1.       Klient wyraża zgodę naprzetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesierealizacji umowy sprzedaży.

2.       Powierzone daneosobowe są wykorzystywane w celu:

3.       w realizacji umowy,

4.       świadczenia usługdrogą elektroniczną.

5.       Kupujący ma prawowglądu do swoich danych osobowych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ichprzetwarzania przez Sprzedającego.

6.       Powierzone daneosobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi wobowiązujących przepisach prawa.

7.       Dane osobowe nie sąudostępniane innym podmiotom.


X. Postanowienia końcowe.

1.       Informacje oproduktach zamieszczone na stronach sklepu Metalowy24.pl nie stanowią oferty wrozumieniu kodeksu cywilnego.

2.       W najszerszymdopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności zablokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości naadres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przezoprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3.       W sprawachnieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, azwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014r., poz. 827).

4.       Wszelkie sporypowstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksucywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dlasiedziby Sprzedawcy.

 


Aby się skontaktować z naszą firmą, kliknij link powyżej, zostaniesz przekierowany do strony kontaktowej.
Ważne informacje
Ilość produktów w ofercie : 1048
Newsletter
Zaprenumeruj nasz newsletter i bądź na bieżąco z promocjami
Gotowe Dodaj Usuń